The Golden jubilee Museum of Agriculture Office Fair 2014

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จึงได้จัดงานมหกรรม “พลังวัฒนธรรม  วิถีเกษตรไทย”

The Golden jubilee Museum of Agriculture Office Fair 2014

The Golden jubilee Museum of Agriculture Office Fair 2014 PR

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จึงได้จัดงานมหกรรม “พลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” ขึ้นใน ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.30-21.00 น.โดยมีกิจกรรมงานบุญมหากุศล เสริมสิริมงคลก่อนปีใหม่ไทย สนุกสนานย้อนยุคแบบไทย ๆ มากมาย อาทิ การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กับพระสงฆ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จำนวน 25 รูป ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย

นอกจากนี้ ในงานยังได้เปิดอบรมการเรียนรู้การเกษตรหลักสูตรพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเอง “วิชาของแผ่นดิน” และอบรมเชิงปฏิบัติการ กว่า 15 หลักสูตร อาทิ “แดดดูดน้ำ” (การใช้โซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร) “พืชไม่กลัวแล้ง” (เกษตรสวนทางปลูกพืชยามแล้ง) “เปียก ๆ แห้ง ๆ แกล้งข้าว” (ระบบผลิตเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว) “นาอินทรีย์ต้นทุนต่ำ” (การทำนาอินทรีย์ต้นทุนต่ำ เพิ่มผลผลิตสูง) “โลกร้อน ผ่อนด้วยน้ำ” (การจัดการน้ำทางการเกษตรในภาวะโลกร้อน) “เปรี้ยวฆ่าหญ้า” (น้ำหมัก ทำง่าย ใช้คล่อง ไม่ต้องกลัวพิษภัย) “แตงอินทรีย์ไม่มีพิษ” (การปลูกแตงกวากับแตงโมอินทรีย์) “ไผ่สารพัดนึก” (การปลูกไผ่และการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่า) เป็นต้น โดย ทุกวิชาเปิดอบรมให้แก่ผู้สนใจฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2529-2212-13  หรือดูในเวปไซต์ www.wisdomking.or.th